Algemene voorwaarden van STILL GmbH

§ 1 Geldigheid / totstandkoming van de overeenkomst

De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen via de online shop voor pallettrucks van STILL. Al onze leveringen, diensten en aanbiedingen gebeuren uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden van de koper of van derde partijen zijn niet van toepassing, ook al maken wij in individuele gevallen geen separaat bezwaar tegen hun geldigheid. Zelfs indien wij verwijzen naar een brief die algemene voorwaarden van de koper of van een derde partij bevat of ernaar verwijst, betekent dit geen aanvaarding van de geldigheid van die algemene voorwaarden.

Door een bestelling te plaatsen, aanvaardt de koper deze voorwaarden en worden ze opgenomen in de overeenkomst die wordt gesloten.

Wij sluiten alleen overeenkomsten met klanten die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Wij bieden onze diensten uitsluitend aan ondernemers (§ 14 BGB) en openbare klanten aan. Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden, verklaart de koper dat hij tot de aankoop overgaat in het kader van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit of als een publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk bijzonder vermogen.

De beschrijving van ons assortiment in de online shop van STILL dient uitsluitend ter informatie. Door te bestellen, stelt de klant een overeenkomst voor. De aankoopovereenkomst wordt gesloten door onze aanvaarding van de bestelling van de klant. De overeenkomsten zijn uitsluitend in het Nederlands.

Volgens onze verplichting onder Art. 246 § 3 Nr. 3 EGBGB wijzen wij erop dat u uw gegevens altijd kunt corrigeren voor u via onze internetshop een bestelling plaatst. Na de invoer van de gegevens ontvangt u een overzicht van de gegevens die u hebt ingevoerd en kunt u ze nakijken. Als u uw invoer wilt verbeteren, kunt u de knop Vorige van uw browser gebruiken om terug te keren naar het invoerformulier en de gegevens daar wijzigen.

Wij zullen de ontvangst van uw bestelling onmiddellijk bevestigen overeenkomstig § 312 e BGB. Wij bevestigen de aanvaarding van uw bestelling met een bericht over de levering van de goederen. Als wij uw voorstel voor een overeenkomst niet kunnen aanvaarden, zullen wij u elektronisch informeren.

Wij verzenden uitsluitend in Nederland.

§ 2 Verzendkosten

Verzendkosten zijn alleen van toepassing als dat bij het product wordt vermeld. Zo niet zijn ze inbegrepen in de prijs.
Wij kunnen uw bestelling in deelleveringen uitvoeren. In dat geval zullen wij de eventuele verzendkosten uiteraard slechts eenmaal aanrekenen.

§ 3 Betalingsvoorwaarden

De betaling gebeurt door bankoverschrijving na de ontvangst van een factuur.  Alle vermelde prijzen zijn nettoprijzen plus btw tegen het huidige tarief. Dit wordt op de factuur aangegeven.

Voor betaling via PayPal verwijzen wij naar de algemene voorwaarden van PayPal. Meer informatie van PayPal over de gegevensbeschermingswetgeving vindt u op: https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full

§ 4 Levering

De levering wordt door een expediteur verzorgd. Wij verzenden de goederen normaal onmiddellijk na de bestelling. Wij behouden ons evenwel het recht voor op een leveringsperiode van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Het risico wordt aan u overgedragen bij de levering aan de expediteur.

§ 5 Behoud van eigendom

De geleverde goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling van de aankoopprijs plus de verzendings- en behandelingskosten.

§ 6 Garantie; gebreken

(1) De garantietermijn bedraagt één jaar vanaf de levering.

(2) De koper of een door hem aangewezen derde partij moet de goederen onmiddellijk na de levering zorgvuldig inspecteren. U wordt geacht de levering te hebben aanvaard indien wij geen schriftelijke kennisgeving van zichtbare gebreken of andere door grondig onderzoek identificeerbare gebreken hebben ontvangen binnen zeven werkdagen na de levering van de goederen, of anderszins binnen uiterlijk zeven dagen na de vaststelling van het gebrek, indien de koper zonder verder onderzoek het gebrek tijdens het normale gebruik van het geleverde product kon vaststellen. De betwiste levering moet op ons verzoek naar ons worden teruggestuurd, waarbij de koper de verzendingskosten betaalt. Indien de klacht gegrond is, zullen wij de kosten van de goedkoopste verzendingswijze terugbetalen; dit geldt niet indien de kosten hoger zijn omdat het geleverde product zich op een andere plaats bevind dan de plaats van het bedoelde gebruik.

(3) in het geval van wezenlijke gebreken van een geleverd product, zijn wij verplicht en gerechtigd om naar eigen goeddunken het product te repareren of te vervangen. Indien wij in gebreke blijven, namelijk als wij het product niet kunnen herstellen of vervangen, dat niet redelijk achten, het weigeren of er onredelijk veel tijd voor nodig hebben, kan de koper de overeenkomst herroepen of de aankoopprijs in verhouding verlagen.

(4) Indien het gebrek aan onze fout te wijten is, kan de koper schadevergoeding eisen volgens de voorwaarden van § 8.

(5) In het geval van gebreken van componenten van andere fabrikanten die wij wegens licentie- of feitelijke redenen niet kunnen verwijderen, zullen wij onze garantievorderingen tegen de fabrikanten en leveranciers laten gelden namens de koper, of zullen wij ze aan de koper afstaan. Garantievorderingen tegen ons zijn in het geval van dergelijke gebreken onder de andere voorwaarden en volgens deze algemene voorwaarden alleen mogelijk indien de gerechtelijke afdwinging van voornoemde vorderingen tegen de fabrikant of leverancier faalt of vruchteloos is, bijvoorbeeld als gevolg van insolventie. Tijdens de duur van het rechtsgeschil wordt de verjaringstermijn van de respectieve garantievorderingen van de koper tegenover ons opgeschort.

(6) De garantie geldt niet indien de koper zonder onze toestemming het geleverde product wijzigt of door derde partijen laat wijzigen en het gebrek daardoor onmogelijk of onredelijke moeilijk kan worden opgelost. De koper zal hoe dan ook de bijkomende reparatiekosten als gevolg van de wijziging dragen.

(7) Een in individuele gevallen met ons overeengekomen levering van tweedehandse goederen zal zonder garantie voor wezenlijke gebreken gebeuren.

§ 7 Eigendomsrechten

(1) Overeenkomstig deze § 7 waarborgen wij dat het geleverde product vrij is van industriële eigendomsrechten of auteursrechten van derde partijen. Elke contracterende partij zal de andere partij onverwijld schriftelijk kennisgeven indien vorderingen tegen de contracterende partij worden ingesteld.

(2) Indien de levering inbreuk maakt op een commercieel eigendomsrecht of auteursrecht van een derde partij, zullen wij het geleverde product naar eigen goeddunken wijzigen of vervangen, zodat de rechten van derden niet langer worden geschaad, waarbij het geleverde product de contractueel overeengekomen functies zal blijven vervullen, of zullen wij de koper een gebruiksrecht verlenen door een licentieovereenkomst te sluiten. Indien wij dit niet binnen een redelijk tijdsbestek doen, kan de koper de overeenkomst herroepen of de aankoopprijs redelijk verlagen. Alle schadevorderingen van de koper zijn onderworpen aan de beperkingen van § 8 van deze algemene voorwaarden.

(3) In het geval van een inbreuk door producten die ons door andere fabrikanten geleverd zijn, zullen wij onze vorderingen tegen de fabrikanten en stroomopwaartse leveranciers doen gelden namens de koper, of ze aan de koper afstaan. Vorderingen tegen ons in deze gevallen, overeenkomstig deze § 7, zijn alleen mogelijk indien de gerechtelijke afdwinging van de voornoemde vorderingen tegen de fabrikanten en leveranciers faalt of vruchteloos is, bijvoorbeeld wegens insolventie.

§ 8 Aansprakelijkheid voor schade wegens fout

(1) Deze § 8 beperkt onze aansprakelijkheid voor schade op om het even welke rechtsgrond en in het bijzonder voor het onvermogen om te leveren of voor een laattijdige, ontoereikende of verkeerde levering, contractbreuk, inbreuk op verplichtingen in contractuele onderhandelingen en onrechtmatige daad, voor zover het een fout betreft.

(2) Wij zijn niet aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid van onze instanties, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of andere gedelegeerde agenten, indien het geen overtreding van essentiële contractuele verplichtingen betreft. Essentiële verplichtingen zijn de verplichting om de producten tijdig te leveren en te installeren, vrij van wezenlijke gebreken, en de instructie-, beschermings- en bewaringsplichten die de koper in staat stellen om het voorwerp van het contract te gebruiken, of de lichamelijke bescherming van het personeel van de koper, of de bescherming van zijn eigendommen tegen beduidende schade.

(3) Indien wij volgens § 8 (2) aansprakelijk zijn voor schade, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die wij bij het sluiten van de overeenkomst kunnen voorzien als een mogelijk gevolg van contractbreuk, of die wij door behoedzaam handelen hadden moeten voorzien. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die de koper door gepaste overbruggingsmaatregelen had kunnen voorkomen.

(4) De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden in gelijke mate voor onze instanties, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en andere gedelegeerde agenten.

(5) Indien wij technische informatie of advies verstrekken en de informatie of het advies geen deel uitmaakt van de contractueel overeengekomen door ons verschuldigde diensten, doen wij dat gratis en met uitsluiting van elke aansprakelijkheid.

(6) De beperkingen van deze § 8 gelden niet voor onze aansprakelijkheid voor opzettelijk gedrag, voor gewaarborgde kenmerken of voor lichamelijke schade volgens de wetgeving betreffende de productaansprakelijkheid.

§ 9 Privacy / Gedragscodes

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet en fundamenteel uitsluitend voor zover het nodig is om de overeenkomst uit te voeren. Gelieve ons privacybeleid te raadplegen.

De tekst van de overeenkomst wordt niet door ons opslagen en kan na de voltooiing van het bestelproces niet meer worden opgevraagd. U kunt deze algemene voorwaarden afdrukken en/of opslaan.

§ 10 Slotbepalingen

De wetten van de Duitse Bondsrepubliek zijn van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen. Als u een rechtspersoon bent in de betekenis van het Duitse wetboek van koophandel (HGB), een publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, is de plaats van jurisdictie Hamburg. De nietigheid van individuele bepalingen van deze algemene voorwaarden zal geen gevolgen hebben voor de geldigheid van de resterende bepalingen. Wij verwijzen ook naar de EU-verordening betreffende de onlinebeslechting van consumentengeschillen.